Algemene Voorwaarden

 

 

 

DEFINITIES

 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 

1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

2. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Liquidexpert.be georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 

3. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Liquidexpert.be gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;

 

5. Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 

6. Dag: kalenderdag.

 

 

TOEPASSELIJKHEID

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbod van Liquidexpert.be in haar webwinkel en op alle tussen de consument en Liquidexpert.be aangegane overeenkomsten op afstand. Door te bestellen in de webwinkel, accepteert de consument de Algemene Voorwaarden.

 

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.

 

 

DE PRIJS/ VERZENDKOSTEN

 

 

De prijzen op het moment van bestelling van een product zijn van toepassing. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

 

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

 

De prijzen die in de webshop worden genoemd zijn exclusief verzendkosten. Voor de hoogte van de verzendkosten maakt het niet uit of de consument één of meerdere producten bestelt. Wij hanteren een standaard verzendingskost van €6 aan de consument. Vanaf €25 euro zullen geen verzendkosten aangerekend worden. Leveringen gebeuren enkel in België.

 

Liquidexpert.be verzend enkel via DPD

 

 

 

BETALING

 

Bij bestellingen via de webwinkel kan op de volgende manieren worden betaald:

 

Bancontact (mister cash)

Credit card (VISA, MasterCard,…)     

iDEAL

 

Liquidexpert.be kan de betalingsmogelijkheden uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen dan in ieder geval kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

 

In het geval dat met Liquidexpert.be een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de consument in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

 

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om
alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15%. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

In geval van niet-tijdige betaling is Liquidexpert.be bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de consument zijn betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.

 

 

LEVERING

 

Liquidexpert.be verzendt, zelf dan wel via een derde, de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. Indien een product op voorraad is, bedraagt de gemiddelde levertijd 4-5 werkdagen vanaf de verzendbevestigingsmail. 

 

Als een levering niet of niet binnen de gemiddelde termijn kan plaatsvinden, bijvoorbeeld in geval dat de producten niet op voorraad zijn, wordt de consument daarover zo spoedig mogelijk bericht.

 

Liquidexpert.be  is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

 

 

RETOURNEREN EN HERROEPINGSRECHT

 

 

De consument is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.

 

Ten aanzien van producten die zijn gekocht in de webshop geldt dat retourneren van de producten aan de webshop zonder opgaaf van redenen is toegestaan. Dit binnen 14 dagen na aflevering van het product in kwestie, zijnde de bedenktijd, mits de producten niet zijn beschadigd of anderszins zijn gebruikt. 

 

In geval van schade door het transporteren van de goederen dient de consument dit binnen de 7 dagen na ontvangst te laten weten via onze klantendienst. In geval van schade door transport staat Liquidexpert.be in voor retourkosten.

 

Indien de consument van zijn herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid, gebruik heeft gemaakt, dan draagt Liquidexpert.be zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consument betaalde, exclusief verzendkosten.

 

Liquidexpert.be zal het betaalde aankoopbedrag van de geretourneerde artikelen of verschillen binnen de 48 uur terugstorten naar rekening van afkomst.

 

GARANTIE 

- Bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument een wettelijke garantie. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door de (desgevallende van levering aan) eerste eigenaar.

 

- Voordat u uw (defecte) artikelen retour stuurt, dient u een retouraanvraag in te dienen via www.liquidexpert.be/retour

 

 

- Bij het terugsturen van (defecte) artikelen dient u rekening te houden met de bijkomstige verzendkosten, die voor eigen rekening zijn. Dit bedrag word verrekend bij de terugbetaling.

 

-De klant blijft de gehele retourperiode verantwoordelijk voor zijn geretourneerde artikelen.

 

- Wij geven aan dat retourprocedures doorgaans 24 uur vorderen.

 

- Wij wijzen u er op dat (defecte) artikelen eerst door ons moeten worden onderzocht, voordat wij u een nieuw artikel zullen opsturen. Indien dit door ons terug opsturen niet mogelijk is, zullen wij het aankoopbedrag vergoeden.

- Alleen op batterijen van toestellen en opladers kan (op vertoon van aankoopbon of factuur) garantie worden gegeven. Mocht u de batterij opsturen, stuur dan ook uw oplader mee zodat wij kunnen uitsluiten dat het probleem niet door deze wordt veroorzaakt.
- Op batterijen (mits onbeschadigd) wordt 3 maanden garantie gegeven. Gevallen en/of beschadigde batterijen worden uitgesloten van garantie.
- Opladers hebben een garantietermijn van 24 maanden. Gebruik van een andere dan de bijgeleverde oplader kan gevaarlijk zijn en is van invloed op de capaciteit van de accu. In dit geval vervalt de garantie op de batterij.
- Op gebruikersartikelen (mondstukken, clearomizers, atomizers, coilheads, cartridges, etc.) kan helaas geen garantie worden verleend. Wij hanteren hier DOA (Dead On Arrival -produkten).
- Alle artikelen die in aanraking komen met E-liquid zijn uitgesloten van garantie.
-Wij geven alleen garantie op artikelen, gekocht op de volgende websites: www.liquidexpert.be.
- Flesjes e-liquid mogen alleen geretourneerd worden, binnen 48 uur na aankoop, als de plastic seal niet is verbroken.
- De klant is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.
- Artikelen mogen nooit geretourneerd worden zonder voorafgaand retouraanvraag in te dienen via www.liquidexpert.be/retour

 

UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

  

 

De ondernemer kan producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

 

De artikelen blijven eigendom van Liquidexpert.be tot het volledige factuurbedrag door de consument is voldaan.

 

De consument mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten,  verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

 

OVERMACHT

 

 

In geval van overmacht is Liquidexpert.be niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

 

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ugens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

 

PRIVACY

 

Door te bestellen geeft de consument gelijkertijd toestemming de persoonsgegevens van de consument te gebruiken. Wij gebruiken de gegevens van consument uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. De door de consument verstrekte persoonsgegevens worden zonder de  toestemming van consument niet aan een derde partij verstrekt voor commerciële doeleinden.

  

 

De gegevens van de consument worden slechts bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door ons worden verkregen en verwerkt. Naast het uitvoeren van de overeenkomst wordt hieronder verstaan het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met de consument.

 

 

KLACHTENBEHANDELING

 

 

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 

 

PERSOONSGEGEVENS/LEEFTIJDSGRENS

 

Liquidexpert.be accepteert geen bestellingen van personen onder de 18 jaar. Bij elke bestelling worden de persoonsgegevens van de consument gecontroleerd. Bij het niet nahoren van onze leeftijdsgrens wordt de bestelling per direct geannuleerd. Het aankoopbedrag wordt binnen de 48 uur teruggestort naar rekening van afkomst. 

 

Liquidexpert.be is niet verder verantwoordelijk wanneer de consument zonder het bereiken van zijn leeftijdsgrens de webshop verder gebruikt voor koopdoeleinden en zo een inbreuk maakt op onze algemene voorwaarden.

 

 

TOEPASSELIJK RECHT

 

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Liquidexpert.be is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

 

 

BEDRIJFSINFORMATIE

 

Liquidexpert.be  is gevestigd te (hoofdvestiging) Kerkskendorp 41, 9451 Haaltert

Ondernemingsnummer: BE0429067622

 

 

Modelformulier Voor Heroepingsrecht 

 

Download
MODELFORMULIER VOOR HERROEPING.docx
Microsoft Word document 12.4 KB

Contact

Klantendienst:

Tel.053832675

(Elke weekdag geopend van 10u tot 12u en van 14u tot 17u, Zon- en feestdagen gesloten)

 

 

Betalingopties